Metodiky a štandardy

ISO 10006

ISO 10006 (smernica ISO 10006 pre manažment kvality projektov) je označenie štandardu pre systém manažérstva projektov. Obsahuje všeobecné zásady/postupy a je určená pre projekty všetkých typov a veľkosti, preto si môže vyžadovať prispôsobenie tak, aby bola vhodná pre konkrétny projekt.

Norma má odporúčací charakter a preto nebola pôvodne určená na certifikáciu. Norma nie je návodom pre riadenie konkrétneho projektu, skôr je zameraná na procesy pri riadení projektu a zvyšovanie ich kvality. Návod pre kvalitu v procesoch projektu vzťahujúcich sa na produkt projektu a pre „procesný prístup“ je zahrnutý v ISO 9004.

Obsahovo smernica ISO 10006 zahŕňa nasledovné témy:

 1. Predmet normy
 2. Normatívne odkazy
 3. Termíny a definície
 4. Systémy manažmentu kvality projektov
 5. Osobná angažovanosť a aktivita manažmentu
 6. Manažment zdrojov
 7. Realizácia produktu
 8. Merania, analýza a zlepšovanie

Smernica ISO 10006 obsahuje prílohu, ktorá zobrazuje vývojový diagram procesov v projektoch.

Prince2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment - Projekty v riadenom prostredí) je metodika, ktorá je aplikovateľná na projekty všetkých druhov a v súčasnej dobe je jednou z najznámejších a najpoužívanejších metodík v riadení projektov (popri štandardoch Project Management Institute - PMI a International Project Management Association - IPMA).

Metodika PRINCE2 je flexibilná a je možné ju prispôsobiť akémukoľvek typu projektu. Založená je na procesoch a zahŕňa celý životný cyklus projektu. Procesy, na ktorých sa zakladá sú nasledovné:

 1. Predprojektová príprava (Starting up a Project)
 2. Iniciácia projektu (Initiating a Project)
 3. Strategické riadenie projektu (Directing a Project)
 4. Riadenie etapy (Controlling a Stage)
 5. Riadenie dodávky produktu (Managing Product Delivery)
 6. Riadenie hraníc etapy (Managing a Stage Boundary)
 7. Ukončenie projektu (Closing a Project)

P3O kancelária

Vytvorením projektovej kancelárie je možné zvýšiť celkovú pripravenosť na manažment programov a projektov v inštitúcii a udržať celkovú kvalitu pri realizácii zmien. Vrcholový manažment musí citlivo zvažovať pomer nákladov na dosiahnutie tejto zvýšenej kvality a jej pridanú hodnotu. Základnou funkciou Portfólio kancelárie zjednodušene povedané je zabezpečiť aby sa realizovali „správne“ veci konzistentným spôsobom a prostredníctvom štandardizovaných postupov vyškoleným a kompetentným personálom.

P3O model predstavuje štruktúru podpory rozhodovania a dodávky pre všetky zmeny v organizácii inštitúcie. Tento model môže byť realizovaný prostredníctvom jednej stálej organizačnej zložky - oddelenia alebo prostredníctvom niekoľkých vzájomne previazaných štruktúr, dočasných alebo stálych, na podporu centrálnych alebo lokálnych podporných služieb. P3O model sa skladá z:

 • Portfólio kancelária
 • Portfólio/Programová kancelária
 • Programová kancelária
 • Projektová kancelária
 • Štandardizačné centrum

To sú všetky vrstvy P3O pre ľubovoľnú inštitúciu. Vždy je potrebné prispôsobiť štruktúru P3O modelu konkrétnym požiadavkám a potrebám inštitúcie. Je pritom potrebné zvážiť centralizovanú versus decentralizovanú štruktúru kancelárie, permanentnú versus dočasnú organizáciu kancelárie, fyzickú versus virtuálnu podobu kancelárie a pod. V našich podmienkach považujeme za najvhodnejší najmä model jediného centralizovaného oddelenia P3O kancelárie zahŕňajúceho rozsah všetkých vrstiev.

V inštitúciách, v ktorých nie je tradícia internej projektovej kancelárie je vhodné P3O model implementovať ako samostatný projekt, ktorý má príslušné zdroje, manažment a Business case. Táto implementácia by mala prebiehať v niekoľkých etapách, pretože môže predstavovať zásadnú zmenu v dovtedajšom prístupe k realizácii projektov a programov. Každá etapa musí predložiť reálne prínosy pre všetky zainteresované stupne riadenia v inštitúcii. Vrcholový manažment zodpovedný za investície chce z P3O modelu vidieť konkrétne úspechy pri riadení podnikových zmien.