Ponúkané služby

Riadenie kvality v projektoch podľa ISO 10006

ISO 10006 je medzinárodný štandard poskytujúci návod na manažérstvo kvality v projektoch a zameraný je najmä na zvyšovanie kvality procesov pri riadení projektov.

Prečo ISO 10006?

Implementáciou tejto normy si zabezpečíte vysokú úroveň projektového riadenia.

Pre koho je ISO 10006?

ISO 10006 je vhodné pre projekty:

 • s rozličnou zložitosťou,
 • malé alebo veľké,
 • krátkodobého alebo dlhodobého charakteru,
 • z rôzneho prostredia,
 • s rôznym druhom produktu či procesu.

Toto všetko si môže vyžadovať prispôsobenie, s čím vám pomôžu naši skúsení konzultanti (viac o ISO 10006 nájdete v záložke Metodiky a štandardy / ISO 10006).

Firma Dignitas má k dispozícii niekoľko skúsených špecialistov, ktorý sú certifikovaný na metodiku PRINCE2™ (PRojects IN Controlled Environment - Projekty v riadenom prostredí) a disponujú certifikátmi PRINCE2™ Registered Practitioner.

PRINCE2™ je britská metodika pre projektové riadenie, ktorá spĺňa naše predstavy o modernej, zrozumiteľnej a prakticky použiteľnej metodike projektového manažmentu (viac o Prince2 nájdete v záložke Metodiky a štandardy / Prince2).

Tvorba internej metodiky projektového/programového manažmentu

Zadefinujeme pre vás interný procesný štandard - Metodiku pre realizáciu projektov a programov na základe najlepších domácich a medzinárodných skúseností.

Čo sa myslí pod vytvorením internej Metodiky?

Prispôsobenie skupiny produktov odvodených od niektorého štandardu a doplnených o vlastné potreby, skúsenosti a postupy organizácie. Takáto Metodika je univerzálne použiteľná a spája v sebe najlepšie skúsenosti iných so skúsenosťami konkrétnej inštitúcie.

Čo získate vytvorením vlastnej metodiky?

 • zvýšite kvalitu práce na projektoch a programoch,
 • znížite riziká straty investícii,
 • zabezpečíte si predvídateľnosť a auditovateľnosť postupov pri manažmente projektov a programov,
 • zmeny a otvorené otázky budete mať systematicky riadené,
 • vznikne vám interná dokumentačná a predpisová základňa,
 • vyškolíme vám personál do rolí projektového a programového manažmentu.

Sme autorom niekoľkých metodík pre riadenie projektov a sme odhodlaní pomáhať každej organizácii, ktorá má úprimnú snahu implementovať vlastnú metodiku riadenia projektov, prispôsobenú jej podmienkam a potrebám a zároveň vychádzajúcu z medzinárodného a slovenského štandardu.

Riadenie projektov skúsenými odborníkmi

Pomôžeme vám obsadiť projektové a programové pozície skúsenými profesionálmi z oblasti projektového riadenia. Naši konzultanti disponujú certifikátmi Prince2, MSP a M_o_R.

Prečo outsoursovať projektové a programové pozície?

 • nahradíme nedostatok vašich ľudských zdrojov,
 • získate expertízu do projektov a programov,
 • získate nezávislého partnera pre komunikáciu s dodávateľom,
 • zvýšite si know-how v inštitúcii a transfer znalostí,
 • zvýšite si kontrolu nad priebehom projektov a programov a naopak znížite riziká s týmto súvisiace.

Tvorba P3O kancelárie

Čo je P3O kancelária?

Je to centrálny univerzálny bod pre vyváženie plánovania a podpory portfólia zmien,konzistentnej dodávky programov a projektov naprieč celou organizáciou. Môže mať mnoho podôb od fyzického oddelenia, cez virtuálne oddelenie až po dočasnú pracovnú skupinu. Mnoho inštitúcií a organizácií pracuje v komplexnom prostredí s viacerými programami a projektmi realizovanými súčasne.

Ako môže P3O pomôcť?

Skôr ako odpovieme na otázku priamo, odpovedajte si na nasledujúce otázky:

 • Sú všetky vaše programy a projekty skutočne potrebné?
 • Ktorý z nich vám pomôže napĺňať vašu stratégiu? Aké výhody vám prinesú?
 • Ako veľmi vplýva vaše portfólio zmien na vás biznis?
 • Koľko vás to stojí?
 • Ak by váš rozpočet musel byť zredukovaný, ktorý z programov, alebo projektov by ste pustili - aký by bol dopad na váš biznis?
 • Máte k dispozícii správnych ľudí so správnymi schopnosťami/zručnosťami? Sú k dispozícii keď ich potrebujete? Outsoursovať ľudí, alebo si to robiť vo vlastnej réžii s vlastnými ľuďmi?
 • Zabezpečujú vaši manažéri programy a projekty v konzistentnej kvalite?

Ak viete odpovedať na tieto otázky, potom má vaša organizácia pravdepodobne už P3O model zavedený, alebo využíva jeho kľúčové časti. Ak neviete odpovedať na tieto otázky, pouvažujte seriózne nad zavedením P3O.

Čo získate vytvorením P3O kancelárie?

 • zvýšenie kvality práce projektových a programových tímov,
 • zabezpečenie štandardných postupov a jednotného riadenia zmien,
 • zníženie rizika dôsledným plánovaním portfólia zmien, programov a projektov,
 • administratívnu podpora projektového a programového manažmentu,
 • spoločnú správu konfigurácií,
 • analytickú podporu strategických rozhodnutí vrcholovému manažmentu,
 • audit postupov a metodickej procesnej správnosti pri realizácii projektov a programov,
 • konzultačnú podporu, vzdelávanie a prípravu interných zdrojov,
 • osvetu a komunikáciu o prínosoch projektov a programov.

Čo je to P3O model?

P3O model predstavuje štruktúru podpory rozhodovania a dodávky pre všetky zmeny v organizácii inštitúcie. Tento model môže byť realizovaný prostredníctvom jednaj stálej organizačnej zložky - oddelenia alebo prostredníctvom niekoľkých vzájomne previazaných štruktúr, dočasných alebo stálych, na podporu centrálnych alebo lokálnych podporných služieb.

P3O model sa skladá z:

 • Portfólio kancelárie - stála organizačná zložka určená na podporu definície a dodávky portfólia zmien naprieč celou inštitúciou
 • Portfólio/Programovej kancelárie - stála organizačná zložka určená na podporu definície a dodávky portfólia programov a projektov v rámci pracoviska, pobočky, sekcie, ...
 • Programovej kancelárie - dočasná organizačná zložka vytvorená pre dodanie špecifickej zmeny, pre ktorú bol definovaný program
 • Štandardizačného centra - organizačná jednotka, ktorej úlohou je definovať štandardy, šablóny, interné metodiky, plánovať a realizovať školenia, manažovať znalosti v inštitúcii a nezávislý dohľad, v oblasti portfólio, programového a projekt manažmentu.

To sú všetky vrstvy P3O pre ľubovoľnú inštitúciu. Vždy je potrebné prispôsobiť štruktúru P3O modelu konkrétnym požiadavkám a potrebám inštitúcie. Je pritom potrebné zvážiť centralizovanú versus decentralizovanú štruktúru kancelárie, permanentnú versus dočasnú organizáciu kancelárie, fyzickú versus virtuálnu podobu kancelárie a pod. V našich podmienkach (krajina je malá, inštitúcie sú centralizované, náklady sú podstatné, ...) považujeme za najvhodnejší najmä model jediného centralizovaného oddelenia P3O kancelárie zahŕňajúceho rozsah všetkých vrstiev.